zondag 17 november 2013

Redenen om een basisinkomen in te voeren (13) - Lagere loonkosten


"Werkgevers hebben lagere loonkosten, omdat het deel dat wordt vervuld door het basisinkomen niet door hen hoeft te worden betaald. Indien bijvoorbeeld een werknemer een baan heeft met een bijbehorend salaris van 1500 euro per maand en daarnaast een obi ter hoogte van 1000 euro ontvangt, dan hoeft de werkgever slechts 500 euro loon te betalen. Zo zou niet commerciële arbeid -de zorg, het onderwijs en de cultuur- beter betaalbaar kunnen worden."
Bron: B. Hilarides, is het onvoorwaardelijk basisinkomen haalbaar in Nederland? Scriptie WO Nederlands Recht Open Universiteit Nederland. Blz. 10 punt 13.


Ik hoorde eens van een man die ging studeren voor een diploma om een bedrijf te runnen en het eerste wat hij leerde was: een bedrijf is er om winst te maken. Dus niet in de eerste plaats om andere mensen een leven te gunnen doordat ze geld verdienen of om de samenleving een dienst te bewijzen.
Vanuit zo'n visie is alles wat niet in de winst vloeit een kostenpost. Zodoende wordt er gesproken van: 'loonkosten'.
In een samenleving met een basisinkomensysteem zal deze term wellicht in onbruik raken omdat de waarde van een mensenleven niet meer als een kostenpost wordt gezien maar als een gegeven om vanzelfsprekend financieel te ondersteunen.
In een bedrijf zullen de doelen: geld verdienen, levens mogelijk maken, de samenleving dienen, een gecombineerd doel zijn. Er zal niet zoals nu op de loonkosten beknibbeld worden om de winst te verhogen.
De berekening zoals boven toegepast gaat nog uit van de huidige opvatting waarin lonen als kosten worden gezien in plaats van als een van de doelen van de onderneming.Want alsmaar minimaliseren van de lonen leidt tot een bevolking zonder koopkracht en dit richt de economie te gronde.
Redenen om een basisinkomen in te voeren (12) - Financiële ondersteuning voor minder willen werken 
Redenen om een basisinkomen in te voeren (11) - In het belang van milieu, natuur, mensen en dieren 
Redenen om een basisinkomen in te voeren (10) - Een meer gelijkwaardige arbeidsmarkt 
Redenen om een basisinkomen in te voeren (9) - Tijd zinvol besteden 
Redenen om een basisinkomen in te voeren (8) - Financiële onafhankelijkheid van een kostwinner  
Redenen om een basisinkomen in te voeren (7) - Bescherming tegen sociale uitsluiting
Redenen om een basisinkomen in te voeren (6) - Drastische vereenvoudiging sociale zekerheidsstelsel  
Redenen om een basisinkomen in te voeren (5) - Een eigen onderneming starten is makkelijker   
Redenen om een basisinkomen in te voeren (4) - Bevrijding uit de armoede- en werkeloosheidsval  
Redenen om een basisinkomen in te voeren (3) - Financiële waardering voor onmisbare activiteiten.   
Redenen om een basisinkomen in te voeren (2) - Landdividend  
Redenen om een basisinkomen in te voeren (1) - Bestaanszekerheid

Redenen om een basisinkomen in te voeren (12) - Financiële ondersteuning voor minder willen werken

"De invoering van het obi kan een (financiële) ondersteuning vormen voor diegenen die minder uren willen werken. Daardoor kan herverdeling van arbeid ontstaan en komen mogelijk (deeltijd)banen vrij voor werkzoekenden."


Bron: B. Hilarides, is het onvoorwaardelijk basisinkomen haalbaar in Nederland?
Scriptie WO Nederlands Recht Open Universiteit Nederland. Blz. 9 punt 12.

In het huidige systeem is het streven naar zoveel mogelijk uren werken om een fatsoenlijk leefbaar loon te kunnen ontvangen. Men kan geen zorgvuldige afweging maken tussen hoeveelheid werk en zorg voor zichzelf en anderen. Werk gaat in dit geval boven een prettig leven. Voor de meeste mensen is het niet haalbaar om minder te werken omdat de kosten van levensonderhoud dan te zwaar wegen.
In vorige eeuwen werkten mensen 6 tot 7 dagen per week, lange dagen. Dat hebben we in Nederland weten terug te brengen tot wat we nu aan variaties hebben. Met een gegarandeerd leefbaar inkomen kunnen we 'de arbeidstijd' zo gewenst verder verkorten, dat wil zeggen, minder werken daar waar mensen nog lange/vele dagen maken, banen 'opsplitsen' en zo banen scheppen voor anderen.

Het akkoord over arbeidstijdverkorting van Wassenaar, welke is ingesteld in 1982, was ontwikkeld als middel om de werkeloosheid te bestrijden. Het beschikbare werk zou hiermee over een groter aantal personen verdeeld kunnen worden. Dit systeem is niet ver genoeg/verder doorgevoerd.
Met een gegarandeerd leefbaar loon kan men voor zichzelf bepalen of en hoeveel men gaat werken. Iedereen heeft de mogelijkheid om voor zichzelf te bepalen of en hoeveel hij gaat werken. Het is niet meer nodig om een baan fulltime te bezetten omdat die gedeeld kan worden met anderen.
Door financiële zorgen neemt kindermishandeling in de VS bijvoorbeeld toe.
Ouders zullen met een gegarandeerd leefbaar inkomen meer tijd hebben om met hun kinderen door te brengen en meer ontspannen zijn. Een gegarandeerd leefbaar inkomen zorgt voor een betere afstemming van werk, zorg en ontspanning die voor iedereen verschillend is.Redenen om een basisinkomen in te voeren (11) - In het belang van milieu, natuur, mensen en dieren 
Redenen om een basisinkomen in te voeren (10) - Een meer gelijkwaardige arbeidsmarkt Redenen om een basisinkomen in te voeren (9) - Tijd zinvol besteden  
Redenen om een basisinkomen in te voeren (8) - Financiële onafhankelijkheid van een kostwinner  
Redenen om een basisinkomen in te voeren (7) - Bescherming tegen sociale uitsluiting Redenen om een basisinkomen in te voeren (6) - Drastische vereenvoudiging sociale zekerheidsstelsel  
Redenen om een basisinkomen in te voeren (5) - Een eigen onderneming starten is makkelijker  
Redenen om een basisinkomen in te voeren (4) - Bevrijding uit de armoede- en werkeloosheidsval   
Redenen om een basisinkomen in te voeren (3) - Financiële waardering voor onmisbare activiteiten.  
Redenen om een basisinkomen in te voeren (2) - Landdividend  
Redenen om een basisinkomen in te voeren (1) - Bestaanszekerheid

zondag 10 november 2013

Redenen om een basisinkomen in te voeren (11) - In het belang van milieu, natuur, mensen en dieren


"Het obi geeft werknemers de mogelijkheid om arbeid die schadelijk is voor milieu, natuur, dieren of mensen te weigeren."

Bron: B. Hilarides, is het onvoorwaardelijk basisinkomen haalbaar in Nederland? Scriptie WO Nederlands Recht Open Universiteit Nederland. Blz. 9 punt 11.

Er zijn nu nog weinig tot geen bedrijven die in het belang van milieu, natuur, mens en dier hun beleid voeren. Ethiek wordt nauwelijks toegepast in beleidsvoering, laat staan dat hier verantwoordelijkheid in wordt genomen. Winstmaximalisatie staat voorop en dit gaat ten koste van de duurzame belangen die we hebben bij de aarde, dieren en als mensheid.
Werkgevers zijn geïnteresseerd in winst, in eigen belang om het voortbestaan van de zaak verzekerd te zien. Wat de consequenties hiervan zijn voor anderen en de aarde, is zeker geen prioriteit. Werknemers werken voor hun salaris en werken net zo hard mee aan de winstmaximalisatie, en dus eigen belang, van het bedrijf. Wanneer je als werknemer ethische normen voorop stelt, heb je direct een probleem wanneer het bedrijf andere belangen heeft die niets met ethiek te maken heeft.
Met een gegarandeerd leefbaar inkomen heb je geen angst om ontslagen te worden en met onvoldoende inkomen te komen te zitten. Daardoor is het eigen belang niet langer allesoverheersend en kun je oog krijgen voor het belang van iedereen. Hierdoor ontstaat het zien van de verantwoordelijkheid die we hebben te nemen voor de puinhopen die we als mensen gecreëerd hebben uit eigen belang en kunnen we aan oplossingen werken in het belang van iedereen.
Het bestaansrecht wordt in alles gezien wat tot uitdrukking komt in een gegarandeerd leefbaar inkomen. Hiermee bedoel ik dat wanneer iemand de omschakeling maakt van eigen belang naar het belang van iedereen dat hij zijn bestaansrecht niet langer los kan zien van alles en iedereen om hem heen. Want hij is alles. Als hij zichzelf geen bestaansrecht toekent dan doet hij dat met niets. Een gegarandeerd leefbaar inkomen is dan een uiting van zichzelf het leven schenken/toekennen en iedereen om hem heen.

zaterdag 9 november 2013

Redenen om een basisinkomen in te voeren (10) - Een meer gelijkwaardige arbeidsmarkt

"Door het obi zal waarschijnlijk een meer gelijkwaardige arbeidsmarkt ontstaan." Op dit moment hebben werknemers ten opzichte van werkgevers als gevolg van de hoge werkloosheid een relatief slechte onderhandelingspositie. De vrije werking van de arbeidsmarkt is verstoord. Ten gevolge van het obi krijgen individuele burgers naar verwachting een sterkere onderhandelingspositie; iets dat nu slechts door collectieve actie kan worden bereikt. Het obi kan leiden tot betere werkomstandigheden, meer rechtvaardige inkomensverhoudingen en minder uitval door arbeidsongeschiktheid en ziekte.

Bron: B. Hilarides, is het onvoorwaardelijk basisinkomen haalbaar in Nederland? Scriptie WO Nederlands Recht Open Universiteit Nederland. Blz. 9 punt 10.
Een slechte onderhandelingspositie ontstaat doordat er minder werkgelegenheid is en er veel meer mensen zijn die werk zoeken. Mensen accepteren daardoor werk wat tijdelijk is, laag betaald wordt, waarin ze zich niet kunnen ontwikkelen en waar geen perspectief is op een vaste aanstelling, met alle voordelen die bij een vaste aanstelling horen.
Met een basisinkomen ben je minder afhankelijk van wel of geen werkgelegenheid waardoor de onderhandelingen meer gelijkwaardig zijn. Je start vanuit gelijkwaardigheid en kan als startpunt je eigen visie nemen en die overeenkomen met een ander om zaken te doen.
Vakbonden zullen verdwijnen wanneer iedereen voorzien is van een basisinkomen. Het is niet meer nodig om collectief voor iedereen op te komen omdat mensen te weinig loon krijgen in verhouding tot de kosten die ze hebben om in leven te kunnen zijn.
Wanneer mensen intrinsiek gemotiveerd zijn om te gaan werken dan zullen de psychische gevolgen hiervan duidelijk merkbaar zijn. Intrinsiek gemotiveerde mensen hebben:
  • Een hoger concentratieniveau
  • Meer creativiteit. Dit zou onder andere komen door een verhoogd concentratieniveau, hogere bereidheid tot het nemen van risico's, het speelser zijn en het flexibeler verkennen van cognitieve paden
  • Grotere gevoelens van zelfcompetentie en trots
  • Meer plezier tijdens het uitvoeren van hun taak
    Bron: Wikipedia 
De afname van angst voor het verlies van inkomen/werk zal ziekte/ziekteverzuim drastisch doen dalen. Dit heeft dan ook weer een remmend effect op de wildgroei van nietsontziende ziekteverzuimorganisaties die nu dikke winsten maken over de ruggen van 'zieke' mensen. Eigenlijk is dus de landelijke invoering van een leefbaar basisinkomen een 'preventief behandelen' als beoogd door ziekteverzuimbedrijven. Als de angst voor de overleving afneemt, nemen de psychologische/psychosomatische aandoeningen af. Simpel.

vrijdag 8 november 2013

Redenen om een basisinkomen in te voeren (9) - Tijd zinvol besteden

 

"Vasthouden aan het streven naar volledige werkgelegenheid boven automatisering dwingt veel mensen tot het verrichten van onnodig geestdodend en mensonwaardig werk, aldus de Vereniging Basisinkomen. Kostbare tijd kan niet meer zinvol worden aangewend."

Bron: B. Hilarides, is het onvoorwaardelijk basisinkomen haalbaar in Nederland? Scriptie WO Nederlands Recht Open Universiteit Nederland. Blz. 9 punt 9.
 Er zijn veel banen verloren gegaan aan automatisering. Automatisering kan een hoop werk van mensen overnemen waardoor mensen zich met zinvolle zaken bezig kunnen houden.

Er zijn heel veel soorten werk die mensen met plezier en/of vanuit verantwoordelijkheid willen doen waar we nu niet toe komen. Omdat het geen banen zijn in de huidige samenleving waarin we het ons alleen maar kunnen permitteren om onze tijd te besteden aan activiteiten/werk waar we geld mee verdienen.

Met een gegarandeerd leefbaar inkomen kun je zorgvuldig kijken of en hoe je je ontwikkelde vaardigheden in kunt zetten binnen de maatschappij en hoe je dit wilt afstemmen met andere verantwoordelijkheden die je hebt. Jouw kostbare beschikbare tijd wordt op die manier optimaal en menswaardig benut.


Redenen om een basisinkomen in te voeren (8) - Financiële onafhankelijkheid van een kostwinner
Redenen om een basisinkomen in te voeren (7) - Bescherming tegen sociale uitsluiting
Redenen om een basisinkomen in te voeren (6) - Drastische vereenvoudiging sociale zekerheidsstelsel   
Redenen om een basisinkomen in te voeren (5) - Een eigen onderneming starten is makkelijker
Redenen om een basisinkomen in te voeren (4) - Bevrijding uit de armoede- en werkeloosheidsval
Redenen om een basisinkomen in te voeren (3) - Financiële waardering voor onmisbare activiteiten.
Redenen om een basisinkomen in te voeren (2) - Landdividend
Redenen om een basisinkomen in te voeren (1) - Bestaanszekerheid


donderdag 7 november 2013

Redenen om een basisinkomen in te voeren (8) - Financiële onafhankelijkheid van een kostwinner

 

"Doordat iedereen een obi ontvangt, is in principe niemand meer financieel afhankelijk van een kostwinner".


Bron: B. Hilarides, is het onvoorwaardelijk basisinkomenhaalbaar in Nederland? Scriptie WO Nederlands Recht Open Universiteit Nederland. Blz. 9 punt 8

Wanneer ouders besluiten om te gaan scheiden, zullen voor beiden de inkomsten gegarandeerd zijn waardoor er minder zorgen over geld zullen zijn. In het huidige systeem kan het zijn dat de man kostwinner in het gezin is en de vrouw thuis is om zorg te dragen voor kinderen en het huishouden. Wanneer zij besluiten om te gaan scheiden, zal de vrouw gedwongen worden om te gaan werken om in haar levensonderhoud en dat van haar kinderen te voorzien. Zij is niet langer meer vrij in haar keuze om alleen voor haar kinderen te zorgen.
Met een basisinkomen kan zij die keuze wel maken en een juiste balans vinden tussen zorg voor haar kinderen en eventueel werken.

woensdag 6 november 2013

Redenen om een basisinkomen in te voeren (7) - Bescherming tegen sociale uitsluiting"Een obi kan fungeren als een sociaal vangnet dat bescherming biedt tegen sociale uitsluiting".

Bron: B. Hilarides, is het onvoorwaardelijk basisinkomen haalbaar in Nederland? Scriptie WO Nederlands Recht Open Universiteit Nederland. Blz. 9 punt 7
Sociale uitsluiting ontstaat wanneer je alleen nog geld over hebt om in leven te kunnen zijn. Je inkomen gaat op aan voedsel, huur, zorg, rekeningen en schulden. Weinig inkomen leidt tot sociale uitsluiting met als gevolg dat er veel mensen aan de zelfkant van de maatschappij leven, en deze groep wordt steeds groter. Werkloosheid, lage lonen, het hebben van een uitkering, chronische ziekte, geen vast werk, het hebben van schulden zorgen voor armoede omdat het inherent is aan het hebben van weinig geld. Weinig geld betekent weinig leefruimte.

Een gegarandeerd leefbaar inkomen biedt meer ruimte voor leven dan een basisinkomen. Een basisinkomen garandeert zorg, voedsel en onderdak voor deze groep mensen. Voor de mensen die niet in staat zijn om te werken zal het niet voldoende zijn om comfortabel te leven. Immers, vakantie, sport, tijdsbesteding, vakantie en reizen zijn dan niet aan de orde. Om niemand uit te sluiten van een comfortabel leven is een gegarandeerd leefbaar inkomen meer dan een basisinkomen geschikt om iedereen mee te laten doen.dinsdag 5 november 2013

Wat is het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd?

Invloed van politiek op stagnatie en economische groeiHet Leefbaar Inkomen Gegarandeerd is een economisch en politiek mechanisme om te zorgen voor de oprichting van de Fundamentele Menselijke Geboorterechten van de burgers door middel van de toewijzing van een maandelijkse toelage aan elk persoon die op dit moment in een positie verkeert niet in staat te zijn zichzelf - en/of mensen in hun voogdij - financieel te handhaven tot een niveau dat de Menselijke Waardigheid verdient en die momenteel dergelijke steun ontbreekt vanwege redenen buiten hun directe controle, waaronder - maar niet beperkt tot - werkloosheid, gebrek aan toegang tot voedsel, gebrek aan toegang tot huisvesting, gebrek aan toegang tot gezondheidszorg, gebrek aan toegang tot onderwijs, een lichamelijke handicap, die gepensioneerd zijn of niet oud genoeg zijn om een baan te hebben.

Dit is binnen het inzicht dat het bestaan ​​van armoede en gebrek aan onderwijs als de sleutel tot het hebben van een baan en de middelen om te leven het resultaat en de uitstroom is van het disfunctioneren van het economische systeem, het verstrekken van een oneerlijke verdeling van de Nationale Natuurlijke Bronnen, niet in staat elk levend individu te ondersteunen met voldoende toegang tot fundamentele levensbehoeften. De meest directe remedie is om armoede uit te roeien, door de toewijzing / aanwijzing van een maandelijkse toelage voor diegenen die geen toegang hebben tot hun fundamentele levensbehoeften hebben, hen daardoor in staat te stellen om een waardig leven in te richten, zodat een ieder in staat gesteld wordt om hun potentieel te bereiken, een carrière te kiezen en bij te dragen aan de economie door hun vaardigheden, arbeid en koopkracht.

Waarom heet het Leefbaar Inkomen in plaats van Basisinkomen?


Het heet 'Leefbaar Inkomen', want het zal niet alleen voorzien in de minimum vereisten om te overleven, maar ook impliceert het voldoende toelage dat in staat stelt om de fundamentele kosten die noodzakelijk zijn voor een menswaardig leven te dekken - Waarom? Omdat dit mensen in staat zal stellen om hun creatieve potentieel te bereiken, terug te keren naar de arbeidsmarkt, onafhankelijk te worden van het Leefbaar Inkomen en bij te dragen aan de vooruitgang van de economie.

Dit betekent dat een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd moet worden verstrekt aan alle personen die op dat moment niet in staat zijn deel te nemen aan een economische activiteit te wijten aan het gebrek aan banen / onderwijs / gezondheid. Maar degenen die niet deelnemen aan enige economische activiteit, maar wel voldoende geld hebben om van te leven als gevolg van, bijvoorbeeld familievermogen, nalatenschap of enig ander regelmatig inkomen komen niet in aanmerking voor noch is voor hen het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd vereist.

Waarom is Leefbaar Inkomen Gegarandeerd Niet Onvoorwaardelijk?


De reden waarom het niet aan alle mensen onvoorwaardelijk wordt gegeven is omdat dit de houdbaarheid van een economisch systeem zou ondermijnen dat vereist dat mensen worden gemotiveerd om zich te onderwijzen en te werken om de voortzetting en de functionaliteit van onze samenlevingen mogelijk te maken.


clip_image002

 

Betekent dat dat mensen die werken geen Leefbaar Inkomen zullen krijgen?Dat klopt, maar we stellen WEL voor dat het minimumloon wordt verdubbeld (tweemaal de Leefbaar Inkomen Toelage), hetgeen betekent dat er eerst een reeks hervormingen zullen plaatsvinden om van het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd een voldoende vergoeding te maken toegekend om fundamentele levensbehoeften te dekken, hetgeen binnen de context van onze huidige economie MEER is dan onze huidige normen voor het Minimumloon.


Deze toelage moet voldoende voor een individu zijn om waardige leefomstandigheden te hebben met gegarandeerde toegang tot hun fundamentele menselijke geboorterechten: voedsel, water, huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, kleding, vervoer, openbare diensten, enz..


Nu, om mensen te motiveren om te werken, moet het nieuwe minimumloon het DUBBELE van het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd zijn in de meest voorkomende economische activiteiten die momenteel verbonden zijn met retailwerknemers, kelners, kassières, transportarbeiders, fastfoodindustrie, enz..


Dus, iedereen die echt een topkwaliteit levensstijl wil zal niet conformeren aan alleen het verkrijgen van het minimum als het Leefbaar Inkomen, maar zichzelf blijven opleiden, verdere vaardigheden ontwikkelen om meer geld te verdienen en meer financiële solvabiliteit te hebben.


Wat is het voordeel voor de bedrijven met de invoering van het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd model?Een breder klantenbestand. Degenen die eerder geen geld hadden om te leven en als zodanig niet economisch actief waren zullen plotseling actieve deelnemers in de economie worden die ervoor zullen zorgen dat de winst ook wordt verbreed voor bedrijven, het besef dat als er meer kopers komen, er meer winst zal zijn dat gebruikt kan worden om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, om de dwangmatige productie te verminderen en in plaats daarvan de prijzen aan te passen om dingen betaalbaar te maken, van hoge kwaliteit en het verstrekken van een veilige en harmonieuze werkbasis, alsmede over te gaan tot het financieren van de automatisering van taken die momenteel de gezondheid van de mens aantasten.


Werknemers zullen zich ondersteund en verzorgd voelen door hun werkgevers, wat zal resulteren in individuen die niet meer onder druk gezet voelen en gedwongen om slechts een winstoogmerkmachine te zijn, maar zullen zich gelukkig en tevreden voelen te beseffen dat hun werk echt wordt beloond en dat hun tijd en bijdrage aan het bedrijf gewaardeerd wordt als de levensduurinvestering dat het eigenlijk is. Een goed betaald individu zal een gelukkiger en vervulde samenleving creëren die niet langer bang is om niet over voldoende geld te beschikken om hun gezin te voeden; het zal het begin zijn van een nieuw tijdperk van kwaliteitswerk dat de levens van mensen die oprecht verlangen hun levensstijl te verbeteren tot een waardigheid brengt.


Waarom is de implementatie van een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd een onmiddellijke oplossing voor de economische crisis?Meer dan een oplossing voor een crisis, moet het worden opgevat als de manier om te garanderen dat de grondrechten van de mens aan elk individu goed worden gefinancierd door middel van de toewijzing van een Toelage als de toegang tot de noodzakelijke dingen die men nodig heeft om op een waardige manier te leven - dit is binnen het principe van het Geven aan anderen wat we zouden willen ontvangen (als we zelf in hun positie zouden zijn) en als we in een vreedzame samenleving willen leven, om een ​​gelukkige en gezonde levensomstandigheid te hebben, moeten we dan toegang geven tot deze Toelage / dit Inkomen als een levende zekerheid die de noodzaak tot criminaliteit, bedelen, dakloosheid, gebrek aan onderwijs, gezondheidszorg uit zal roeien die resulteren in economische regressie wat elk individu in de samenleving beïnvloedt.


Het is gezond verstand dat als we een Toelage aan elke begunstigde persoon geven om goed gevoed te zijn, goede leefomstandigheden te hebben met de fundamentele nodige diensten , gezondheidszorg en vrije tijd, er meer opgeleide wezens uit op zullen rijzen wanneer we ons realiseren dat als iemand ondersteuning wordt gegeven zoals bij het krijgen van een inkomen om iemands levensnoodzakelijkheden te dekken, men leert hoe terug te geven aan de maatschappij. Dit zal worden opgevat als een levend principe dat geldt voor elk levend wezen op aarde buiten elke politieke, sociale, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging. We hebben het over fysieke levensbehoeften die alle mensen nodig hebben om op een waardige en duurzame manier te leven.


Daarenboven, worden veel banen vervangen door de opkomst van de machine, hetgeen meer herstructureringsprocessen in onze economie zal vereisen om eindelijk het uitgangspunt van in staat te zijn 'geld te verdienen door het hebben van een baan' te moderniseren want als banen op dit moment niet beschikbaar zijn voor iedereen - ongeacht het hebben van universiteitsdiploma’s en de nodige vaardigheden om een baan ​​te hebben - dan is het zeker dat een nieuw begrip van onze economie begrepen dient te worden als ondersteunend mechanisme voor alle personen in plaats van een beperkend en dwingend mechanisme.


In het verleden, hebben langetermijnbeleid en verdragen geprobeerd om de arbeidersklasse na verloop van tijd te bevoordelen en het is bewezen inefficiënt te zijn voor het beknellende beleid ingevoerd door ondernemingen, evenals het economische resultaat hun doeltreffendheid hebben gemist. Dit is hoe via een directe interventie om het Leefbaar Inkomen als een Toelage te verschaffen en het minimumloon te verdubbelen we het probleem bij de wortel aan het regisseren zijn in plaats van door de tijd heen van derden een beleid te verwachten om de situatie op te lossen.


Zal het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd de concurrentie ondermijnen en als zodanig economische stagnatie in de samenleving creëren?Helemaal niet, eigenlijk is het andersom. Als we concurrentie definiëren als het vermogen om de beste leefomstandigheden in een samenleving te bereiken, door het toewijzen van een Toelage aan elke in aanmerking komende persoon die er voorheen geen toegang toe had, verzekeren wij de activering van de economie en motiveren we mensen om te werken als ze een grotere economische solvabiliteit willen hebben om andere consumentenverlangens naar extra producten te dekken die niet betaald kunnen worden met het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd. Ook is er geen limiet aan hoeveel geld jij of bedrijven kunnen verdienen zo lang als hun bedrijven op generlei wijze de nationalisatie van de natuurlijke hulpbronnen of de fundamentele openbare diensten in de weg staan - dat is de voorwaarde. Dat betekent dat de regels van de vrije markt nog steeds van toepassing zijn en als zodanig, het enige constitutionele en bestuurlijke beheer zal zijn om toezicht te houden op de uitvoering van het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd, evenals het uitvoeren van het gebruikelijke onderhoud, het beheer en de levering van collectieve goederen en het justitiële departement.


Hoe meer je jezelf voorbereid, des te beter werk je hebt en hoe meer voordelen wat betekent dat je ook meer geld zult verdienen. Concurrentie betekent zichzelf verbeteren om een bepaalde activiteit op de beste manier dat je kan uit te voeren en dit is een essentieel onderdeel van de menselijke natuur dat onze samenlevingen concurrerend, innovatief en creatief heeft gehouden op lokaal en mondiaal niveau.


Je zult ook in staat zijn om echt vrije keuze te hebben over welk werk het beste voor je is in plaats van het aangaan van werkcontracten op basis van noodzaak. Beter op basis van voorkeur of keuze. Dit is de manier om een echte ethische omgeving op het werk ook in te voeren, waar geen exploitatie meer plaatsvindt omdat elk werk niet meer het gevolg zal zijn van een noodzaak om te werken om te kunnen overleven, maar eerder een middel en stimulans zijn om de kwaliteit van leven te verhogen.

Hoe wordt het gefinancierd?Door middel van de nationalisatie van de middelen, de banken en de basisdiensten, zoals bijvoorbeeld wanneer olie, gas, water, elektriciteit, telecommunicatie en transport worden gedefinieerd als erfdeel van de mensen, moet de winst die voortkomt uit het verbruik / aankoop van dergelijke goederen en diensten voldoende zijn om het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd voor in aanmerking komende personen te financieren. Dit betekent dat er geen noodzaak aan persoonlijke belastingen te dat er geen noodzaak zal zijn om persoonlijke belastingen te heffen, maar in plaats daarvan blijft de BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) bestaan omdat het nodig is om de functies van de overheid te blijven financieren. Dit is ook in de overweging dat als de koopkracht toeneemt en de consumentenbasis verbreedt, de middelen afkomstig van de BTW ook zullen toenemen die ook meer solvabiliteit in het overheidsbudget genereren, wat zich vertaalt naar een hogere kwaliteit van het algemeen welzijn.


Dus met het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd is er één ding dat van vitaal belang is: niemand in het systeem, geen enkele burger zal belasting betalen - alle belasting zal worden gefaciliteerd door ofwel de BTW, de omzetbelasting of invoerrechten. Als je een overheidssysteem hebt dat verantwoordelijk is omdat je een systeem hebt waarbij een ieder effectief functioneert binnen het systeem, heb je geen overmatige belasting nodig; je belasting wordt besteed aan zaken als wegwerkzaamheden, het faciliteren van het vervoer - allemaal dingen die 'in house' afgehandeld kunnen worden.


Eén van de dingen die ook heel effectief kunnen werken in een land is om ​tol te heffen op de wegen die worden beheerd door de overheid - dat houdt de wegen in stand, dus naar de mate dat men gebruik maakt van een weg = zal het bedrag aan belasting zijn dat je betaalt, maar er zal in dit voorstel geen inkomstenbelasting zijn, dus niemand gaat betalen voor iemand's Leefbaar Inkomen Garantie; het komt uit de nutsbedrijven en grondstoffen producerende bedrijven waaraan iedereen in het land deelneemt en je omzetbelasting of je BTW zal afhangen van de mate waarin je deelneemt binnen een bepaald systeem - dit is een eerlijke manier van omgaan met de belastinginning van de overheid.


Dit is hoe de verdeling van de rijkdom en de winst wordt uitgebreid naar degenen die geen voordeel van de commercialisering van natuurlijke hulpbronnen en basisvoorzieningen hebben en vanwege de voortdurende consumptie en behoefte ervan wordt ervoor gezorgd dat het fundament van het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd altijd duurzaam zal blijven en over voldoende financiële middelen beschikt om de kosten van de begunstigden te dekken.

Een ander voorbeeld is hoe door te stoppen met de toewijzing van geld om oorlogen te financieren, de biljoenen dollars die worden besteed in de oorlogsvoeringsindustrie kunnen worden aangewezen om de economie te revitaliseren door middel van financiering van het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd en de gezondheidszorg, het onderwijs, de handel, de productieindustrie en om de fundamentele diensten te ondersteunen die thuis verbeterd moeten worden.


Zullen openbare diensten ook worden genationaliseerd?


Gezondheidszorg, onderwijs, water, elektriciteit, telecommunicatie, media, banken zullen ook genationaliseerd*) worden. Elk land zal haar beschikbare hulpbronnen moeten taxeren om voldoende winst voor de overheid te maken voor de financiering van het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd.

Hoe kunnen we het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd uitvoeren?


Door middel van een politiek voorstel, via bestaande of nieuwe politieke partijen die dit mechanisme als hun kerndoel hebben om de meerderheid van de stemmen te krijgen om onze grondrechten gewaarborgd te zien door het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd. Dit betekent dat het recht op een Leefbaar Inkomen moet worden verleend op een constitutionele basis - dit is een landelijk gebaseerd systeem op politiek niveau dat geschikt is om in een democratisch proces over te stemmen op basis van het principe van één persoon, één stem.

door Marlen Vargas del Razo 

*) gedefinieerd als erfdeel van de mensen, de winst die voortkomt uit het verbruik / aankoop van dergelijke goederen en diensten die voldoende moet zijn om het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd voor in aanmerking komende personen te financieren.